Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., έπειτα από μακρόχρονη εμπειρία σχετιζόμενη με την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, διαθέτει λατομείο μαρμάρων στην περιοχή των Διδύμων (Μάρμαρο ΔΙΔΥΜΩΝ).

Θέση Βαρκούλα

Θέση Κόταινα

Θέση Πλάσα