Διαχρονικές κατασκευές. Διαχρονικές αξίες.

 

Ο τομέας των τεχνικών έργων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Η γνώση και εμπειρία δεκαετιών, ιδιαίτερα στα χωματουργικά έργα, καθώς και η διατήρηση άριστων σχέσεων με συνεργάτες σε συνδυασμό με τη συνέπεια στην παράδοση των έργων έχουν οδηγήσει στη σύναψη πολλών και σημαντικών συνεργασιών με πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει φορτηγά, ημιφορτηγά, ερπυστριοφόρους εκσκαφείς, φορτωτές γαιών κλπ..

Η ανανέωση και η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται πάντα σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις εξελίξεις του τομέα, ώστε να εξασφαλίζουμε πως τα έργα που αναλαμβάνουμε, εκτελούνται με τις υψηλότερες προδιαγραφές και φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι εξής:

Έργα Οδοποιίας / Υποδομών

Βιομηχανικά Έργα

Υδραυλικά Έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Αντιστηρίξεις

Βελτιώσεις Εδαφών

Τσιμεντενέσεις

Jet Grouting / Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

Υποθεμελιώσεις

Υπόγεια Έργα

Σήραγγες

Εξειδικευμένες Εργασίες Κατεδαφίσεων

Έργα Επισκευών και Ενισχύσεων

Οικοδομικά Έργα

Έργα